Detský psychológ

Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová

  • Štúdium psychológie na FFUK v Bratislave som ukončila v roku 1997.Mgr. Tatiana Zimová Tordajiová
  • V roku 2000 som pracovala na VÚDPaP kde som sa podieľala na výskumných a teoretických prácach v oblasti detskej psychológie.
  • Od roku 2002 som pôsobila v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie ako psychológ.  Spolupracovala som pri riešení problémov šikany a narušených vzťahov v triede. Pracovala som s deťmi s problémovým správaním v oblasti komunikácie, vzťahov, osobnostných a rodinných problémov.
  • Od roku 2009 do dnes pôsobím ako školský psychológ a venujem sa deťom s problémovým správaním, poruchami správania, poruchami učenia, ako aj deťom s ťažkosťami v oblasti sociálnych vzťahov, emocionálneho prežívania, deťom s ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) . Poskytujem individuálne poradenstvo pre rodičov.

Počas svojej práce som sa zúčastnila na týchto  odborných kurzoch a seminároch:

  • Poruchy autistického spektra
  • Filiálna terapia-praktizovaná forma detskej psychoanalýzy
  • Deficity dielčich funkcii ako príčina porúch učenia a správania
  • Mediácia- vyjednávanie ako metóda riešenia konfliktov medzi deťmi
  • Vzdelávanie žiakov s poruchami správania